Hồ sơ năng lực

Nuova Simonelli

Brochure

1

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr – [ Tiếng Anh ]
2

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2Gr – [ Tiếng Anh ]
3

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life – [ Tiếng Việt ]
4

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life – [ Tiếng Anh ]
5

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2 Gr – [ Tiếng Anh ]
6

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia Wave – [ Tiếng Anh ]
7

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Grinta – [ Tiếng Anh ]
8

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Black – [ Tiếng Anh ]
9

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Lux – [ Tiếng Anh ]
10

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II – [ Tiếng Anh ]

11

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar Mood – [Tiếng Anh]
12Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar Mood – [Tiếng Việt]
13

Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar – [ Tiếng Anh ]
14

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF – [ Tiếng Anh ]
15

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX – [ Tiếng Anh ]
16

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand – [ Tiếng Anh ]

Hướng dẫn sử dụng

1

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1G – [ Tiếng Anh ]
2

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr – [ Tiếng Việt ]
3

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2G – [ Tiếng Anh ]
4

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2Gr – [ Tiếng Việt ]
5

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1 Group – [ Tiếng Anh ]
6

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1 Group – [ Tiếng Việt ]
7

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2 Group – [ Tiếng Việt ]
8

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2-3 Group – [ Tiếng Anh ]
9

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life Compact – [ Tiếng Anh ]
10

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II – [ Tiếng Anh ]
11

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2Gr – [ Tiếng Việt ]
12

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica – [ Tiếng Anh ]
13

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Black – [ Tiếng Việt ]
14

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Lux – [ Tiếng Việt ]
15

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II – [ Tiếng Việt ]
16

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II – [ Tiếng Anh ]
17

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II AD – [ Tiếng Việt ]
18

Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Microbar II – [ Tiếng Anh ]
19

Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar – [ Tiếng Việt ]
20

Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar – [ Tiếng Anh ]
21

Máy xay cà phê Nuova Simonelli Grinta – [ Tiếng Việt ]
22

Máy xay cà phê Nuova Simonelli Grinta – [ Tiếng Anh ]
23

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCD – [ Tiếng Việt ]
24

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCD – [ Tiếng Anh ]
25

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF – [ Tiếng Việt ]
26

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF – [ Tiếng Anh ]
27

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDJ – [ Tiếng Anh ]
28

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX – [ Tiếng Việt ]
29

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX – [ Tiếng Anh ]
30

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand – [ Tiếng Việt ]
31

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand – [ Tiếng Anh ]
32

Máy xay cà phê Nuova Simonelli Mythos Basic – [ Tiếng Anh ]

Bản vẽ kỹ thuật

1

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II – [ Tiếng Anh ]
2

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1Gr – [ Tiếng Anh ]
3

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2Gr – [ Tiếng Anh ]
4

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2Gr Compact – [ Tiếng Anh ]
5

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2 Gr – [ Tiếng Anh ]
6

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX – [ Tiếng Anh ]
7

Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand – [ Tiếng Anh ]

Victoria Arduino

Brochure

1Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Adonis – [ Tiếng Anh ]
2Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva – [ Tiếng Anh ]
3Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 2Gr – [ Tiếng Anh ]
4Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 2Gr – [ Tiếng Việt ]
5Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One – [ Tiếng Anh ]
6Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One – [ Tiếng Việt ]
7Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family 1Gr – [ Tiếng Anh ]
8Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle 2G – [ Tiếng Anh ]
9Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle 2G – [ Tiếng Việt ]
10Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle Maverick – [Tiếng Anh]
11Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle Maverick – [Tiếng Việt]
12Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two – [ Tiếng Anh ]
13Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Series – [Tiếng Anh]
14Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Series – [Tiếng Việt]

Hướng dẫn sử dụng

1Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Adonis – [ Tiếng Anh ]
2Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva – [ Tiếng Việt ]
3Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva – [ Tiếng Anh ]
4Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA358 White Eagle – [ Tiếng Anh
5Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA388 Black Eagle Gravitech – [ Tiếng Anh ]
6Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA388 Black Eagle Volumetric – [ Tiếng Anh ]
7Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family – [ Tiếng Anh ]
8Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family – [ Tiếng Việt ]
9Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle T3 2G – [ Tiếng Việt ]
10Máy xay cà phê Victoria Arduino MCF Brass – [ Tiếng Anh ]
11Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos One – [ Tiếng Anh ]
12Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two – [ Tiếng Việt ]

Bản vẽ kỹ thuật

1Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 3Gr – [ Tiếng Anh ]
2Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One 2Gr – [ Tiếng Anh ]
3Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One 3Gr – [ Tiếng Anh ]
4Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos One – [ Tiếng Anh ]
5Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two – [ Tiếng Anh ]
6Traditional coffee machine Victoria Arduino Black Eagle 2Gr – [ Tiếng Anh ]

Melitta

Brochure

1

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione – [ Tiếng Anh ]
2

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT – [ Tiếng Anh ]
3

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT – [ Tiếng Việt ]
4

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo – [ Tiếng Anh ]
5

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo – [ Tiếng Việt ]
6

Máy pha cà phê tự động Melitta CI Touch – [ Tiếng Anh ]
7

Máy pha cà phê tự động Melitta Purista – [ Tiếng Anh ]
8

Máy pha cà phê tự động Melitta TS Smart – [ Tiếng Anh ]
9Máy pha cà phê tự động Melitta Latticia OT – [Tiếng Anh]
10Máy pha cà phê tự động Melitta Latticia OT – [Tiếng Việt]
11Máy pha cà phê giấy lọc Melitta AromaFresh – [Tiếng Anh]
12Máy pha cà phê giấy lọc Melitta AromaFresh – [Tiếng Việt]
13Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Epour – [Tiếng Anh]
14Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Epour – [Tiếng Việt]
15

Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio – [ Tiếng Anh ]
16

Máy xay cà phê mini Melitta Calibra – [ Tiếng Anh ]

Hướng dẫn sử dụng

1

Ấm đun nước Melitta Look Aqua – [ Tiếng Việt ]
2

Ấm đun nước Melitta Look Aqua – [ Tiếng Anh ]
3

Ấm đun nước Melitta Look Aqua Deluxe – [ Tiếng Việt ]
4

Ấm đun nước Melitta Look Aqua Deluxe – [ Tiếng Anh ]
5

Ấm đun nước Melitta Prime Aqua – [ Tiếng Việt ]
6

Ấm đun nước Melitta Prime Aqua – [ Tiếng Anh ]
7

Ấm đun nước Melitta Prime Aqua Mini – [ Tiếng Việt ]
8

Ấm đun nước Melitta Prime Aqua Mini – [ Tiếng Anh ]
9

Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Aromaboy – [ Tiếng Việt ]
10

Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Aromaboy – [ Tiếng Anh ]
11

Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EasyTop – [ Tiếng Việt ]
12

Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EasyTop – [ Tiếng Anh ]
13

Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EnjoyTop Therm – [ Tiếng Việt ]
14

Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EnjoyTop Therm – [ Tiếng Anh ]
15

Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Look IV – [ Tiếng Việt ]
16

Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Look IV – [ Tiếng Anh ]
17

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life – [ Tiếng Anh ]
18

Máy pha cà phê tự động Melitta Barista TS Smart – [ Tiếng Anh ]
19

Máy pha cà phê tự động Melitta Barista TS Smart – [ Tiếng Việt ]
20

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione – [ Tiếng Việt ]
21

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione – [ Tiếng Anh ]
22

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT – [ Tiếng Việt ]
23

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT – [ Tiếng Anh ]
24

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo – [ Tiếng Việt ]
25

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo – [ Tiếng Anh ]
26

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Varianza CSP – [ Tiếng Anh ]
27

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Varianza CSP – [ Tiếng Việt ]
28

Máy pha cà phê tự động Melitta CI Touch – [ Tiếng Việt ]
29

Máy pha cà phê tự đông Melitta CI Touch – [ Tiếng Anh ]
30

Máy pha cà phê tự động Melitta Purista – [ Tiếng Việt ]
31

Máy pha cà phê tự động Melitta Purista – [ Tiếng Anh ]
32

Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio – [ Tiếng Việt ]
33

Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio Stainless Steel – [ Tiếng Việt ]
34

Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio Stainless Steel – [ Tiếng Anh ]
35

Máy xay cà phê mini Melitta Calibra – [ Tiếng Việt ]
36

Máy xay cà phê mini Melitta Calibra – [ Tiếng Anh ]
37

Máy xay cà phê mini Melitta Molino – [ Tiếng Việt ]
38

Máy xay cà phê mini Melitta Molino – [ Tiếng Anh ]
39Máy pha cà phê tự động Melitta Latticia OT – [Tiếng Anh]
40Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Epour – [Tiếng Anh]
41Máy pha cà phê giấy lọc Melitta AromaFresh Copper – [Tiếng Anh]

Cubes Asia