Hồ sơ năng lực

Nuova Simonelli

Brochure

1Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr – [ Tiếng Anh ]
2Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2Gr – [ Tiếng Anh ]
3Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life Series (Standard/XT) – [ Tiếng Việt ]
4Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life (Standard/XT/Timer) – [ Tiếng Anh ]
5Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2 Gr – [ Tiếng Anh ]
6Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia Wave UX – [ Tiếng Anh ]
7Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia Wave – [ Tiếng Anh ]
8Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Grinta – [ Tiếng Anh ]
9Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Black – [ Tiếng Anh ]
10Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Lux – [ Tiếng Anh ]
11Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II – [ Tiếng Anh ]

12

Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar Mood – [Tiếng Anh]
13Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar Mood – [Tiếng Việt]
14Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar Silent – [ Tiếng Anh ]
15Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar Touch- [ Tiếng Anh ]
16Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF – [ Tiếng Anh ]
17Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX – [ Tiếng Anh ]
18Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand – [ Tiếng Anh ]
19Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDXS On Demand Touch – [Tiếng Anh]

Hướng dẫn sử dụng

1Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1G – [ Tiếng Anh ]
2Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr – [ Tiếng Việt ]
3Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2G – [ Tiếng Anh ]
4Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2Gr – [ Tiếng Việt ]
5Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1 Group – [ Tiếng Anh ]
6Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1 Group – [ Tiếng Việt ]
7Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2 Group – [ Tiếng Việt ]
8Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2-3 Group – [ Tiếng Anh ]
9Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life Compact – [ Tiếng Anh ]
10Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II – [ Tiếng Anh ]
11Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2Gr – [ Tiếng Việt ]
12Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica – [ Tiếng Anh ]
13Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Black – [ Tiếng Việt ]
14Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Lux – [ Tiếng Việt ]
15Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II – [ Tiếng Việt ]
16Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II – [ Tiếng Anh ]
17Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II AD – [ Tiếng Việt ]
18Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Microbar II – [ Tiếng Anh ]
19Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar – [ Tiếng Việt ]
20Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar – [ Tiếng Anh ]
21Máy xay cà phê Nuova Simonelli Grinta – [ Tiếng Việt ]
22Máy xay cà phê Nuova Simonelli Grinta – [ Tiếng Anh ]
23Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCD – [ Tiếng Việt ]
24Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCD – [ Tiếng Anh ]
25Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF – [ Tiếng Việt ]
26Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF – [ Tiếng Anh ]
27Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDJ – [ Tiếng Anh ]
28Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX – [ Tiếng Việt ]
29Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX – [ Tiếng Anh ]
30Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand – [ Tiếng Việt ]
31Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand – [ Tiếng Anh ]
32Máy xay cà phê Nuova Simonelli Mythos Basic – [ Tiếng Anh ]

Bản vẽ kỹ thuật

1Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II – [ Tiếng Anh ]
2Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1Gr – [ Tiếng Anh ]
3Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2Gr – [ Tiếng Anh ]
4Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2Gr Compact – [ Tiếng Anh ]
5Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2 Gr – [ Tiếng Anh ]
6Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX – [ Tiếng Anh ]
7Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand – [ Tiếng Anh ]

Victoria Arduino

Brochure

1

Máy pha cà phê Victoria Arduino Eagle Tempo 2Gr/3Gr – [Tiếng Anh]

2Máy pha cà phê Victoria Aruidno E1 Prima EXP – [Tiếng Anh]
3Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva – [ Tiếng Anh ]
4Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 2Gr – [ Tiếng Anh ]
5Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 2Gr – [ Tiếng Việt ]
6Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One – [ Tiếng Anh ]
7Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One – [ Tiếng Việt ]
8Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family 1Gr – [ Tiếng Anh ]
9Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle 2G – [ Tiếng Anh ]
10Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle 2G – [ Tiếng Việt ]
11

Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Adonis – [ Tiếng Anh ]

12Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle Maverick – [Tiếng Anh]
13Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle Maverick – [Tiếng Việt]
14Máy xay cà phê Victoria Arduino Atom Prima – [Tiếng Anh]
15Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two – [ Tiếng Anh ]
16Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Series – [Tiếng Anh]
17Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Series – [Tiếng Việt]
18Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos MYONE – [Tiếng Anh]

Hướng dẫn sử dụng

1Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Adonis – [ Tiếng Anh ]
2Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva – [ Tiếng Việt ]
3Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva – [ Tiếng Anh ]
4Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA358 White Eagle – [ Tiếng Anh
5Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA388 Black Eagle Gravitech – [ Tiếng Anh ]
6Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA388 Black Eagle Volumetric – [ Tiếng Anh ]
7Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family – [ Tiếng Anh ]
8Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family – [ Tiếng Việt ]
9Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle T3 2G – [ Tiếng Việt ]
10Máy xay cà phê Victoria Arduino MCF Brass – [ Tiếng Anh ]
11Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos One – [ Tiếng Anh ]
12Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two – [ Tiếng Việt ]

Bản vẽ kỹ thuật

1Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 3Gr – [ Tiếng Anh ]
2Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One 2Gr – [ Tiếng Anh ]
3Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One 3Gr – [ Tiếng Anh ]
4Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos One – [ Tiếng Anh ]
5Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two – [ Tiếng Anh ]
6Traditional coffee machine Victoria Arduino Black Eagle 2Gr – [ Tiếng Anh ]

Eureka

Brochure

1 Máy xay cà phê Mignon Manuale C – [Tiếng Anh]
2 Máy xay cà phê Mignon Manuale C – [Tiếng Việt]
3Máy Xay Cà Phê Nadir 65 – [Tiếng Anh] 
4Máy Xay Cà Phê Nadir 65 – [Tiếng Việt]
5Máy xay cà phê Firenze 75 – [Tiếng Anh]
6Máy xay cà phê Firenze 75 – [Tiếng Việt]
7Máy xay cà phê Firenze 85- [Tiếng Anh]
8Máy xay cà phê Firenze 85- [Tiếng Việt]
9Máy xay cà phê Atom Excellence 75 – [Tiếng Anh]
10Máy xay cà phê Atom Excellence 75 – [Tiếng Việt]
11Máy xay cà phê Atom Excellence 65 – [Tiếng Anh]
12Máy xay cà phê Atom Excellence 65 – [Tiếng Việt]
13Máy xay cà phê Helios 65 – [Tiếng Anh]
14Máy xay cà phê Helios 65 – [Tiếng Việt]
15Máy xay cà phê Helios 75 – [Tiếng Anh]
16Máy xay cà phê Helios 75 – [Tiếng Việt]
17Máy xay cà phê Mignon Bravo – [Tiếng Anh]
18Máy xay cà phê Mignon Bravo – [Tiếng Việt]
19Máy xay cà phê Mignon Zero – [Tiếng Anh]
20Máy xay cà phê Mignon Zero – [Tiếng Việt]
21Máy xay cà phê Mignon Manuale- [Tiếng Anh]
22Máy xay cà phê Mignon Manuale- [Tiếng Việt]
23Máy xay cà phê Eureka Drogheria MCD 4 – [Tiếng Anh]
24Máy pha cà phê Eureka Drogheria MCD 4 – [Tiếng Việt]
25Máy Nén Cà Phê Tự Động Eureka Disko – [Tiếng Anh]
26Máy Nén Cà Phê Tự Động Eureka Disko – [Tiếng Việt]

Hướng dẫn sử dụng

1Máy Xay Cà Phê Eureka Nadir 65 – [Tiếng Anh]
2Máy xay cà phê Eureka Helios 65/75 – [Tiếng Anh]
3Máy xay cà phê Eureka Atom Excellence 65/75 – [Tiếng Anh]
4Máy xay cà phê Eureka Mignon Turbo – [Tiếng Anh]
5Máy xay cà phê Eureka Mignon Zero – [Tiếng Anh]
6Máy xay cà phê Eureka Mignon Bravo 50 16CR – [Tiếng Anh]
7Máy xay cà phê Eureka Mignon Manuale – [Tiếng Anh]
8Máy xay cà phê Eureka Mignon Libra – [Tiếng Anh]
9Máy xay cà phê Eureka Drogheria MCD4 75 – [Tiếng Anh]

Melitta

Brochure

1

Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione – [ Tiếng Anh ]

2Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT – [ Tiếng Anh ]
3Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT – [ Tiếng Việt ]
4Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo – [ Tiếng Anh ]
5Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo – [ Tiếng Việt ]
6Máy pha cà phê tự động Melitta CI Touch – [ Tiếng Anh ]
7Máy pha cà phê tự động Melitta Purista – [ Tiếng Anh ]
8Máy pha cà phê tự động Melitta TS Smart – [ Tiếng Anh ]
9Máy pha cà phê tự động Melitta Latticia OT – [Tiếng Anh]
10Máy pha cà phê tự động Melitta Latticia OT – [Tiếng Việt]
11Máy pha cà phê giấy lọc Melitta AromaFresh – [Tiếng Anh]
12Máy pha cà phê giấy lọc Melitta AromaFresh – [Tiếng Việt]
13Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Epour – [Tiếng Anh]
14Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Epour – [Tiếng Việt]
15Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio – [ Tiếng Anh ]
16

Máy xay cà phê mini Melitta Calibra – [ Tiếng Anh ]

Hướng dẫn sử dụng

1
Ấm đun nước Melitta Look Aqua – [ Tiếng Việt ]
2
Ấm đun nước Melitta Look Aqua – [ Tiếng Anh ]
3
Ấm đun nước Melitta Look Aqua Deluxe – [ Tiếng Việt ]
4
Ấm đun nước Melitta Look Aqua Deluxe – [ Tiếng Anh ]
5
Ấm đun nước Melitta Prime Aqua – [ Tiếng Việt ]
6
Ấm đun nước Melitta Prime Aqua – [ Tiếng Anh ]
7
Ấm đun nước Melitta Prime Aqua Mini – [ Tiếng Việt ]
8
Ấm đun nước Melitta Prime Aqua Mini – [ Tiếng Anh ]
9
Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Aromaboy – [ Tiếng Việt ]
10
Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Aromaboy – [ Tiếng Anh ]
11
Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EasyTop – [ Tiếng Việt ]
12
Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EasyTop – [ Tiếng Anh ]
13
Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EnjoyTop Therm – [ Tiếng Việt ]
14
Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EnjoyTop Therm – [ Tiếng Anh ]
15
Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Look IV – [ Tiếng Việt ]
16Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Look IV – [ Tiếng Anh ]
17Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life – [ Tiếng Anh ]
18Máy pha cà phê tự động Melitta Barista TS Smart – [ Tiếng Anh ]
19
Máy pha cà phê tự động Melitta Barista TS Smart – [ Tiếng Việt ]
20
Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione – [ Tiếng Việt ]
21
Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione – [ Tiếng Anh ]
22
Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT – [ Tiếng Việt ]
23
Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT – [ Tiếng Anh ]
24
Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo – [ Tiếng Việt ]
25
Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo – [ Tiếng Anh ]
26
Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Varianza CSP – [ Tiếng Anh ]
27
Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Varianza CSP – [ Tiếng Việt ]
28
Máy pha cà phê tự động Melitta CI Touch – [ Tiếng Việt ]
29
Máy pha cà phê tự đông Melitta CI Touch – [ Tiếng Anh ]
30
Máy pha cà phê tự động Melitta Purista – [ Tiếng Việt ]
31
Máy pha cà phê tự động Melitta Purista – [ Tiếng Anh ]
32
Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio – [ Tiếng Việt ]
33
Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio Stainless Steel – [ Tiếng Việt ]
34
Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio Stainless Steel – [ Tiếng Anh ]
35
Máy xay cà phê mini Melitta Calibra – [ Tiếng Việt ]
36
Máy xay cà phê mini Melitta Calibra – [ Tiếng Anh ]
37
Máy xay cà phê mini Melitta Molino – [ Tiếng Việt ]
38
Máy xay cà phê mini Melitta Molino – [ Tiếng Anh ]
39Máy pha cà phê tự động Melitta Latticia OT – [Tiếng Anh]
40Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Epour – [Tiếng Anh]
41Máy pha cà phê giấy lọc Melitta AromaFresh Copper – [Tiếng Anh]

Cubes Asia