Hồ sơ năng lực

Tài liệu tham khảo

Nuova Simonelli

Brochure

1 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr - [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2Gr - [ Tiếng Anh ]
3 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life - [ Tiếng Việt ]
4 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life - [ Tiếng Anh ]
5 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2 Gr - [ Tiếng Anh ]
6 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia Wave - [ Tiếng Anh ]
7 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Grinta - [ Tiếng Anh ]
8 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Black - [ Tiếng Anh ]
9 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Lux - [ Tiếng Anh ]
10 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II - [ Tiếng Anh ]
11 Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar - [ Tiếng Anh ]
12 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF - [ Tiếng Anh ]
13 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX - [ Tiếng Anh ]
14 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand - [ Tiếng Anh ]

Hướng dẫn sử dụng

1 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1G - [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 1Gr - [ Tiếng Việt ]
3 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2G - [ Tiếng Anh ]
4 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II 2Gr - [ Tiếng Việt ]
5 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1 Group - [ Tiếng Anh ]
6 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1 Group - [ Tiếng Việt ]
7 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2 Group - [ Tiếng Việt ]
8 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2-3 Group - [ Tiếng Anh ]
9 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life Compact - [ Tiếng Anh ]
10 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II - [ Tiếng Anh ]
11 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2Gr - [ Tiếng Việt ]
12 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica - [ Tiếng Anh ]
13 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Black - [ Tiếng Việt ]
14 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Musica Lux - [ Tiếng Việt ]
15 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II - [ Tiếng Việt ]
16 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II - [ Tiếng Anh ]
17 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Oscar II AD - [ Tiếng Việt ]
18 Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Microbar II - [ Tiếng Anh ]
19 Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar - [ Tiếng Việt ]
20 Máy pha cà phê tự động Nuova Simonelli Prontobar - [ Tiếng Anh ]
21 Máy xay cà phê Nuova Simonelli Grinta - [ Tiếng Việt ]
22 Máy xay cà phê Nuova Simonelli Grinta - [ Tiếng Anh ]
23 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCD - [ Tiếng Việt ]
24 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCD - [ Tiếng Anh ]
25 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF - [ Tiếng Việt ]
26 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MCF - [ Tiếng Anh ]
27 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDJ - [ Tiếng Anh ]
28 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX - [ Tiếng Việt ]
29 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX - [ Tiếng Anh ]
30 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand - [ Tiếng Việt ]
31 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand - [ Tiếng Anh ]
32 Máy xay cà phê Nuova Simonelli Mythos Basic - [ Tiếng Anh ]

Bản vẽ kỹ thuật

1 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia II - [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 1Gr - [ Tiếng Anh ]
3 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2Gr - [ Tiếng Anh ]
4 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life 2Gr Compact - [ Tiếng Anh ]
5 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Aurelia II 2 Gr - [ Tiếng Anh ]
6 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX - [ Tiếng Anh ]
7 Máy xay cà phê Nuova Simonelli MDX on demand - [ Tiếng Anh ]

Victoria Arduino

Brochure

1 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Adonis - [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva - [ Tiếng Anh ]
3 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 2Gr - [ Tiếng Anh ]
4 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 2Gr - [ Tiếng Việt ]
5 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One - [ Tiếng Anh ]
6 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One - [ Tiếng Việt ]
7 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family 1Gr - [ Tiếng Anh ]
8 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle 2G - [ Tiếng Anh ]
9 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle 2G - [ Tiếng Việt ]
10 Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two - [ Tiếng Anh ]

Hướng dẫn sử dụng

1 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Adonis - [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva - [ Tiếng Việt ]
3 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Athena Leva - [ Tiếng Anh ]
4 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA358 White Eagle - [ Tiếng Anh ]
5 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA388 Black Eagle Gravitech - [ Tiếng Anh ]
6 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino VA388 Black Eagle Volumetric - [ Tiếng Anh ]
7 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family - [ Tiếng Anh ]
8 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Venus Family - [ Tiếng Việt ]
9 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino White Eagle T3 2G - [ Tiếng Việt ]
10 Máy xay cà phê Victoria Arduino MCF Brass - [ Tiếng Anh ]
11 Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos One - [ Tiếng Anh ]
12 Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two - [ Tiếng Việt ]

Bản vẽ kỹ thuật

1 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Black Eagle 3Gr - [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One 2Gr - [ Tiếng Anh ]
3 Máy pha cà phê truyền thống Victoria Arduino Eagle One 3Gr - [ Tiếng Anh ]
4 Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos One - [ Tiếng Anh ]
5 Máy xay cà phê Victoria Arduino Mythos Two - [ Tiếng Anh ]
6 Traditional coffee machine Victoria Arduino Black Eagle 2Gr - [ Tiếng Anh ]

Melitta

Brochure

1 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione - [ Tiếng Anh ]
2 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT - [ Tiếng Anh ]
3 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT - [ Tiếng Việt ]
4 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo - [ Tiếng Anh ]
5 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo - [ Tiếng Việt ]
6 Máy pha cà phê tự động Melitta CI Touch - [ Tiếng Anh ]
7 Máy pha cà phê tự động Melitta Purista - [ Tiếng Anh ]
8 Máy pha cà phê tự động Melitta TS Smart - [ Tiếng Anh ]
9 Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio - [ Tiếng Anh ]
10 Máy xay cà phê mini Melitta Calibra - [ Tiếng Anh ]

Hướng dẫn sử dụng

1 Ấm đun nước Melitta Look Aqua - [ Tiếng Việt ]
2 Ấm đun nước Melitta Look Aqua - [ Tiếng Anh ]
3 Ấm đun nước Melitta Look Aqua Deluxe - [ Tiếng Việt ]
4 Ấm đun nước Melitta Look Aqua Deluxe - [ Tiếng Anh ]
5 Ấm đun nước Melitta Prime Aqua - [ Tiếng Việt ]
6 Ấm đun nước Melitta Prime Aqua - [ Tiếng Anh ]
7 Ấm đun nước Melitta Prime Aqua Mini - [ Tiếng Việt ]
8 Ấm đun nước Melitta Prime Aqua Mini - [ Tiếng Anh ]
9 Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Aromaboy - [ Tiếng Việt ]
10 Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Aromaboy - [ Tiếng Anh ]
11 Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EasyTop - [ Tiếng Việt ]
12 Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EasyTop - [ Tiếng Anh ]
13 Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EnjoyTop Therm - [ Tiếng Việt ]
14 Máy pha cà phê giấy lọc Melitta EnjoyTop Therm - [ Tiếng Anh ]
15 Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Look IV - [ Tiếng Việt ]
16 Máy pha cà phê giấy lọc Melitta Look IV - [ Tiếng Anh ]
17 Máy pha cà phê truyền thống Nuova Simonelli Appia Life - [ Tiếng Anh ]
18 Máy pha cà phê tự động Melitta Barista TS Smart - [ Tiếng Anh ]
19 Máy pha cà phê tự động Melitta Barista TS Smart - [ Tiếng Việt ]
20 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione - [ Tiếng Việt ]
21 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione - [ Tiếng Anh ]
22 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT - [ Tiếng Việt ]
23 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Passione OT - [ Tiếng Anh ]
24 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo - [ Tiếng Việt ]
25 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Solo - [ Tiếng Anh ]
26 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Varianza CSP - [ Tiếng Anh ]
27 Máy pha cà phê tự động Melitta Caffeo Varianza CSP - [ Tiếng Việt ]
28 Máy pha cà phê tự động Melitta CI Touch - [ Tiếng Việt ]
29 Máy pha cà phê tự đông Melitta CI Touch - [ Tiếng Anh ]
30 Máy pha cà phê tự động Melitta Purista - [ Tiếng Việt ]
31 Máy pha cà phê tự động Melitta Purista - [ Tiếng Anh ]
32 Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio - [ Tiếng Việt ]
33 Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio Stainless Steel - [ Tiếng Việt ]
34 Máy tạo bọt sữa Melitta Cremio Stainless Steel - [ Tiếng Anh ]
35 Máy xay cà phê mini Melitta Calibra - [ Tiếng Việt ]
36 Máy xay cà phê mini Melitta Calibra - [ Tiếng Anh ]
37 Máy xay cà phê mini Melitta Molino - [ Tiếng Việt ]
38 Máy xay cà phê mini Melitta Molino - [ Tiếng Anh ]

Lelit

Cunill

Schaerer

Animo

Marco

BWT

Carraro

Cino

IZI

Krups

Cubes Asia

Trang Chủ
Về Cubes Asia
Liên Hệ